Vedtekter

11. august 2013 ble det avholdt stiftelsesmøte i Nye HetlevikAlliansen

Til stede som stiftere var:

Roald Larsen

Elias Eriksen

Ronny Falstad

Oskar Karlsen

Bjørn Paulsen

Roger Kristoffersen

 

Vedtekter for HetlevikAlliansen

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Nye HetlevikAlliansen og ble stiftet 11. august 2013

§ 2 Formål

Nye HetlevikAlliansen er en frivillig organisasjon med formål å drive og videreutvikle Kulturfabrikken på Hetlevik og bidra til å styrke fellesskapet i bygden generelt, og samarbeidet mellom lagene i bygden spesielt.

§ 3 Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4 Medlemmer

Alle interesserte kan tas opp som medlem i foreningen. Vedkommende må godta foreningens vedtekter og formål, og må betale den til enhver tid fastsatte kontingent. Medlemmer i Hetlevik Musikklag, Hetlevik Idrettslag og Hetlevik Skolekorps er automatisk medlemmer av Nye HetlevikAlliansen så frem de har betalt sin kontingent.

§ 5 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen fra og med det året de fyller 16 år.

§ 6 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.

§ 8 Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år i april måned, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmø tet. Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

§ 9 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av Nye HetlevikAlliansen.

§ 10 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det  ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 11 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1. Behandle Nye HetlevikAlliansens årsmelding

2. Behandle Nye HetlevikAlliansens regnskap i revidert stand

3. Behandle innkomne forslag

4. Fastsette kontingent

5. Vedta Nye HetlevikAlliansens budsjett

6. Velge:

a) Leder

b) Nestleder

c) 3 styremedlemmer

d) 2 varamedlemmer

e) 2 revisorer

§ 12 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 13 Styret

Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer som velges av årsmøtet. I tillegg velger årsmøtet 2 varamedlemmer til styret. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.

2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

3. Administrere og føre nødvendig kontroll med Nye HetlevikAlliansens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

4. Representere Nye HetlevikAlliansen utad. Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§ 14 Grupper /avdelinger

Nye HetlevikAlliansen kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Nye HetlevikAlliansens årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. For avdelingers/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele Nye HetlevikAlliansen, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere Nye HetlevikAlliansen utad uten styrets godkjennelse.

§ 15 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 16 Oppløsning (§ 16 kan ikke endres.)

Oppløsning av Nye HetlevikAlliansen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Nye HetlevikAlliansen. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 15. Alle omkostninger i forbindelse med stiftelsen skal dekkes av Nye HetlevikAlliansen, herunder registrering, kjøp av protokoll, m.m. Kontingenten ble fastsatt til kr 100,- pr år.

Som møteleder ble valgt: Roald Larsen

Utpekt til å underskrive protokoll: Møteleder og Elias Eriksen

Stiftelsesdokumentet ble fremlagt. Det kom ikke forslag om endringer i vedtektene. Foreningen ble så besluttet stiftet. Man gikk deretter over til valg av styre.

Som styrets leder ble valgt: Roald Larsen

Som styrets nestleder ble valgt: Elias Eriksen

Som styrets medlemmer ble valgt: Oskar Karlsen

Som styrets varameldemmer ble valgt: Ronny Falstad, Bjørn Paulsen, Roger Kristoffersen, Jonas Bernt Torsvik